logo yeni

ŞEKERBANK T.A.Ş.NİN 657 SAYILI KANUNUN 87 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞI

Aktif . Yayınlanma Diğer Konular

ÖZET: Şekerbank Ticaret Anonim Şirketinin 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin kapsamında olup olmadığına ilişkin. (03/07/2009-12597)

           

Halen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Diyetisyen olarak görev yapan …………’ın  25/02/1998-01/11/2002 tarihleri arasında Uzman (Diyetisyen) olarak görev yaptığı Şekerbank Ticaret Anonim Şirketinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlardan olup olmadığı hususunda Daire Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

  Bilindiği üzere657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İkinci görev yasağı” başlıklı 87 nci maddesinin birinci fıkrasında “Memurlara;

a) Bu Kanuna tabi kurumlarda,

b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda,

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda,

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda,” hükmü, “Kapsam” başlıklı 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ise “Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.” hükmüyer almakta olup, mezkur Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kurumlar 1 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Şekerbank Ticaret Anonim Şirketinin, ilgilinin görev yaptığı tarihler arasında sermayesinin tamamının Devlet tarafından verilmiş olması ya da 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayesinin yarısından fazlasına katılmış olmak kaydıyla kurulmuş olması halinde mezkur Kanunun 87 nci maddesi kapsamında değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.