logo yeni

calisanlar2 copy

1 YIL HAPİS CEZASI ALAN VE CEZASI ERTELENEN KİŞİNİN MEMURLUĞA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Türk Ceza Kanununun 86/1 maddesi gereği kasten yaralama suçundan bir yıl hapis cezasıyla cezalandırılan ve bu cezası 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesi kapsamında ertelenen ilgilinin yedek olarak başarılı olduğu sınav sonucuna göre atamasının yapılıp yapılamayacağı hakkında. 30/12/2011 - 23120

Bilindiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde; "(1) İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,

    gerekir...

(3) Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz...

(8) Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır." hükmü yer almaktadır. Bu durumda hapis cezasının ertelenmesi müessesesi cezayı ortadan kaldıran bir düzenleme olmayıp bahsedilen şartların gerçekleşmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılmasını gerektiren bir düzenleme olarak anlaşılmalıdır.

Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde; "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak." hükmü yer almakta olup, mezkur düzenleme gereği kasten işlenen bir suçtan dolayı alınan bir yıl ve üzeri hapis cezalarının Devlet memurluğuna engel olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarda yer verilen hüküm ve açıklamalar gereği kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya üzeri hapis cezası alınmış olması ve bu cezanın 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesi gereği ertelenmiş olması durumunda mahkumiyet kararı ortadan kalkmadığından 657 sayılı Kanunun mezkur hükmü gereği ilgilinin atamasının yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.