TÜRKMENİSTAN VATANDAŞI BİR KİŞİNİN DEVLET MEMURU KADROSUNA ATANMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet: Türkmenistan vatandaşı olan ve ortaöğrenimini Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde tamamlayan ... ‘in, 2012/01 KPSS ile Kurumunuz Iğdır teşkilatında istidlalci kadrosuna yerleştirildiğinden ve atanma talebinde bulunduğundan bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan “Türk vatandaşı olma” şartı nedeniyle atamasının yapılıp yapılamayacağı hk. (30.05.2012-10391)

Bilindiği üzere, Türkiye’de ikamet eden Türk soylu yabancıların ihtiyaç duyulan meslek ve sanatları serbestçe yapabilmelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Teşkilatı hariç olmak üzere kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde bu meslek ve sanat dallarında çalıştırılabilmelerine olanak sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun 3 üncü maddesinde; “Türk soylu yabancıların, kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen meslek, sanat ve işlerde çalışabilme ve çalıştırılabilmeleri için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşımak ve yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, bu Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca izin verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna dayanılarak 14/1/1983 tarihli ve 17928 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe konulan “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmeliğin “İzin Verilebilme Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Kanunlarda Türk vatandaşlarının yapabileceği belirtilen veya Türk vatandaşı olma Şartı aranan meslek, sanat ve işlerde Türk soylu yabancıların çalışma veya çalıştırılabilmelerine izin verilebilmesi için:

1) İçişleri Bakanlığınca kendilerine ikamet izni verilmiş olmak,

2)Belirli meslek ve sanatlar için, özel kanunlarda aranan nitelikleri taşıdığını yetkili Türk makamlarından alacağı belgelerle kanıtlamış olmak,

3)Eğitim durumunu gösteren yabancı okul veya fakültelerden verilmiş diplomalarının denkliğini Milli Eğitim Bakanlığına onaylatmış bulunmak,

4)0 mesleği yapmasında güvenlik açısından herhangi bir sakınca bulunmamak ve durumu Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş esaslara uygun olmak,

5)Yabancılar için açılacak özel kütüklerde nüfus kayıtlarını tesis ettirdiğini belgelendirmek,

6)Mesleki kuruluşlara kayıtlı olmanın zorunlu bulunması halinde üyeliğini belgelendirmek,

7)Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık, ustalık veya dengi belgelerin Çıraklık Kurulunun görüşü alınarak denkliğine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilmiş olmak,

şarttır.” hükmüne, 4 üncü maddesinde ise; “Bu Yönetmelik uyarınca, kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde çalışmasına veya meslek ve sanatını serbestçe yapmasına izin verilebilmesi için, oturulan yer mülki idare amirliğine bir dilekçe ile başvurulması ve bu dilekçeye üçüncü maddede gösterilen belgelerden gerekli olanların eklenmiş olması Şarttır. Dilekçede yapılacak iş açıkça belirtilir.” hükmüne yer verilmiş olup, bunun yanında resmi kurum ve kuruluşların da bağlı oldukları Bakanlık kanalı ile çalıştırmak istedikleri meslek personeline izin verilmesini isteyebileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; bu Yönetmelik esaslarına göre, kendilerine çalışma veya çalıştırılabilme izni verilenlerin, bu izin süresince, sadece Türk vatandaşlarına hasredilen işleri de yapabilecekleri, bunların Doktorluk, Hemşirelik, Avukatlık, Mühendislik gibi meslekleri serbestçe veya kamu veya özel kurum, kuruluş veya işyerlerinde yapabilmek veya memur olabilmek için genel veya özel kanunların aradığı Türk vatandaşı olma şartından istisna edildikleri, 12 nci maddesinde; çalıştırılabilmelerine izin verilen Türk Soylu yabancıların, kamu veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerine alınabilmelerinin, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, o göreve atanabileceklerde aranacak niteliklerin ilgilide bulunmasına ve atama için öngörülen usul ve formalitelerin yerine getirilmiş olmasına bağlı olduğu, Türkiye’de ikametlerine izin verilmiş Türk soylu yabancıların, kamu veya özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde personel ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan yarışma ve yeterlik sınavlarına, Türk vatandaşları gibi, girme hakkına sahip oldukları, ancak bunların atanmalarının çalışma izni verilmiş olmasına bağlı olduğu düzenlenmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyen vatandaşlar için açıklamaların yer aldığı “Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)” 28/07/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olup, mezkur Tebliğ’de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında; Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmelerinin ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, ikinci fıkrasında ise; sınavların yapılmasına dair usul ve esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esasların Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenleneceği hususlarına yer verilmiştir. Bu bağlamda hazırlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2012/01 KPS S ile Kurumunuzun Iğdır teşkilatına istidlalci olarak yerleştirilen ilgilinin, Türk soylu yabancılar için öngörülen izin şartını sağlanmasını müteakip bahse konu kadroya atamasının yapılabileceği mütalaa edilmektedir.