logo yeni

calisanlar2 copy

SEÇİMLERDE ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA EDENLERİN TEKRAR KURUMA ATANMA USULÜ

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, bir veya birkaç dönem milletvekili olarak görev yapan ve son seçimlerde yeniden aday adayı olan fakat seçimi kazanamayanlardan Kurumunuz emrinde tekrar görev yapmak isteyenlerin atanma usulüne  ilişkin 14/08/2007-14611

           

            Kurumunuz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken Milletvekilliği Genel Seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, bir veya birkaç dönem milletvekili olarak görev yapan ve son seçimlerde yeniden aday adayı olan fakat seçimi kazanamayanlardan Kurumunuz emrinde tekrar görev yapmak isteyenlerin açıktan atamalarının yapılmasında uyulması gerekli mevzuat hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

         Bilindiği üzere, 13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; “Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmü yer almaktadır.

         Diğer taraftan, 02/05/1961 tarihli ve 10796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesinde; “Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” hükmü yer almaktadır.

         Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; “İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

             (Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)

             657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.

             Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

        

            Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; milletvekili seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7 nci maddesi çerçevesinde atamalarının yapılabileceği; diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin son fıkrasında Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceğinin hüküm altına alınmış olması karşısında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa eden, bir veya birkaç dönem milletvekili olarak görev yapan ve son seçimlerde yeniden aday adayı olan fakat milletvekili seçilemeyenlerin eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmalarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi çerçevesinde yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir. 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.