logo yeni

calisanlar2 copy

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK-FİZİK ÖNLİSANSI BİTİRENLERİNTEKNİSYEN YA DA TEKNİKER OLMASI

Aktif . Yayınlanma Atama

ÖZET: İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik grubunda ön lisans öğrenimi (iki yıllık) mezunlarının 657 sayılı Kanunun 36-II maddesi uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında “teknisyen” veya “tekniker” olarak istihdam edilmesinin mümkün olmadığına ilişkin 16/05/2008-9434 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik grubunda, iki yıllık yüksek öğrenime tekabül eden ön lisans öğrenimini Şubat 1983 döneminde bitiren …’in, Teknik Hizmetler Sınıfında “teknisyen” veya “tekniker” olarak istihdam edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

“Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tesis Edilen Sınııflar” başlıklı 36 ıncı maddesinin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde; “Bu  Kanunun kapsamına  giren  kurumlarda  meslekleriyle  ilgili  görevleri  fiilen  ifa eden ve meri hükümlere göre… jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, … yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin, eğitim seviyelerine göre unvan, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 12/5/1992 tarihli ve 21226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’un “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde; “Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar.”, “Unvanlar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker"

Unvanı verilir.

Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır.” ve Geçici 1 inci maddesinde; “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 3 üncü maddede belirtilen kurumlardan mezun olanlara da, aynı maddede öngörülen unvanlar verilir.”  hükümleri yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ıncı maddesinin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünde Teknik Hizmetler Sınıfının kimlerden teşkil edeceği belirtilmiş olup, Teknik Hizmetler Sınıfında “teknisyen” veya “tekniker” olarak çalıştırılacak kişilerin; 657 sayılı Yasanın kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa etmeleri, yürürlükteki hükümlere göre tekniker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip ve en az orta derecede mesleki tahsil görmüş olmaları gerekmektedir. Diğer taraftan, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun 3 üncü maddesinde, gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre; Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarına "teknisyen", Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere "tekniker", Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere "yüksek tekniker" unvanlarının verileceği ifade edilmiş, “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinde; mezkur Kanunun, “endüstriyel mesleki teknik öğretim veren” yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunlarının ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsayacağı belirtilerek, söz konusu maddede sayılan öğretim kurumları dışındaki okullardan mezun olanlara, bu Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik grubunda ön lisans öğrenimini (iki yıllık) Şubat 1983 döneminde tamamlayan ilgilinin, 3795 sayılı Kanun kapsamındaki endüstriyel mesleki teknik öğretim veren bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmaması, dolayısıyla 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ifade edilen “teknisyen” ve “tekniker” unvanlarını haiz olmasına imkan bulunmamasından bahisle, 657 sayılı Kanunun 36-II maddesi uyarınca Teknik Hizmetler Sınıfında “teknisyen” veya “tekniker” olarak istihdam edilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.