logo yeni

calisanlar2 copy

5434'E GÖRE MALULEN EMEKLİ OLANLARIN YENİDEN MEMUR KADROLARINA ATANMALARI

Aktif . Yayınlanma Atama

Özet: 5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre malullük aylığı alanların Devlet memuru kadrolarına atanabilecekleri hakkında. 26/9/2011 - 18828

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilirler." hükmü ve 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 98 inci maddesinde ise; "Emekli, adi malûllük ve vazife malûllüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malûllerin, malûllüklerinin bu vazifeleri yapmağa mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır." hükmü yer almakla birlikte, anılan Kanununun gerek mezkur maddesi gerekse 104 üncü maddesi 01/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve bu maddeyle bağlantılı olan 39 uncu maddesi de Haziran 2008 den itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106/8 maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, ancak aynı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli  idarelerin,  döner  sermayelerin,  kefalet  sandıklarının,  sosyal  güvenlik

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar." hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 5335 sayılı Kanunda malullük aylığı alanların yeniden atanamayacaklarına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı da dikkate alındığında, malullük aylığının kesilmesi suretiyle ilgilinin Başkanlığınız bünyesinde durumuna uygun bir kadroya atanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.