logo yeni

calisanlar2 copy

ADAY MEMURUN ADAYLIK EĞİTİMİNE TABİ TUTULMADAN ADAYLIK SÜRESİNİ TAMAMLAMASI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

Özet: Aday memurun adaylık eğitimine tabi tutulmadan adaylık süresini tamamlaması durumunda uygulanacak işlemlere dair. (10/07/2012-10022)

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince mülga Denizcilik Müsteşarlığı Tekirdağ Liman Başkanlığında aday memur olarak görev yapmakta olan .... ‘ın adaylık süresi içerisinde temel ve hazırlayıcı eğitim ile staja tabi tutulmaması sebebiyle, adaylık süresinin dolacağı düşünülen 31/06/2012 tarihi itibariyle asaletinin tasdik edilip edilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54’üncü maddesinde, “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmüne yer verilmiş; söz konusu Kanunun 55 ‘inci maddesinde, “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları Şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır.” hükmü düzenlenmiş; anılan Kanunun 56’ncı maddesinde, adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, adı geçen Kanunun 57’nci maddesinde adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların da ilişiklerinin kesileceği; 58’inci maddesinde ise, “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere ash memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” Hükmü getirilmiştir.

Öte yandan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve 18090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” in 4’üncü maddesinin (a) bendinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve stajın birbirini takip eden sıra içinde devam edeceği; (b) bendinde, temel eğitimin hedefinin, aday memurlara Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermek olduğu ve bu eğitimin süresinin on günden az, iki aydan çok olamayacağı; (c) bendinde, hazırlayıcı eğitimin hedefinin, aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak, bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak olduğu ve bu eğitimin süresinin bir aydan az, üç aydan çok olamayacağı; (d) bendinde ise, stajın hedefinin, aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmak olduğu ve staj devresinin iki aydan az olmayacak Şekilde adaylık süresi içinde tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Genel Yönetmeliğin 5 ‘inci maddesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemi konuları düzenlenmiş olup, anılan Genel Yönetmeliğin 1 8’inci maddesinde, temel eğitimle ilgili programların ve sınav sorularının hazırlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığının başkanlığında Temel Eğitim Kurulunun Oluşturulacağı hükmü yer almaktadır. Aday memurların eğitiminde esas alınmak üzere, söz konusu Kurul tarafından eğitim programı hazırlanmış ve temel eğitim konuları ilköğretim, lise ve yükseköğretim grupları için ayrı ayrı ve asgari süreleri ile birlikte düzenlenmiş ve bütün kurumlara bildirilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 ve 58’ inci maddelerinde yer alan hükümlerden, aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlamalarının zorunlu olduğu anlaşılmakta olup, aynı Kanunun 54’üncü maddesinde ise adaylık süresinin bir yıldan az iki yıldan çok olamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak bahsedilen Kanunda adaylık süresinin nasıl hesaplanması gerektiğine ilişkin herhangi bir husus bulunmamaktadır. Adaylık süresinin, aday memurun göreve başladığı tarihten itibaren bir yıl ila iki yıl sonraki tarih olarak kabul edilmesi, adaylık süresi içinde bazı özel sebeplerden dolayı adaylık eğitimlerini alamayan ya da tamamlayamayan memurlar açısından mezkûr Kanunun 55 ve 58 ‘inci maddelerinin yerine getirilememe sine yol açacaktır.

Kaldı ki, belirtilen Kanunun 56’ncı maddesinde yer alan, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği; 57’nci maddesinde yer verilen, adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların ilişiklerinin kesileceğine ilişkin maddeler, adaylık süresinin aday memurun hal ve hareketlerinin değerlendirildiği bir süre olarak öngörüldüğünü göstermektedir.

Bu itibarla;

1- Aday memurun kurumla ilişkisinin fiilen askıda olduğu ve herhangi bir şekilde eğitim verilmesinin ya da hal ve hareketlerinin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı aylıksız izinde geçen sürelerin, adaylık süresinden sayılmaması gerektiği,

2- Aday memurlara kanunen verilmesi zorunlu olan izinler dışında, amirin takdir yetkisinin bulunduğu izinlerin kullandırılmasında ve aday memurların başka kurumlarda ya da yurt dışında görevlendirilmelerinde, aday memurların adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj a tabi tutulmalarının öncelikli bir zorunluluk olduğu hususunun göz önünde bulundurulması gerektiği; aksi takdirde, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen idarecilerin sorumluluk altına gireceği,

3- Aylıksız izinler hariç olmak üzere kanunen verilmesi zorunlu olan izinler, amirin takdiriyle verilen diğer izinler ile görevlendirmelerde geçen süreler adaylık süresinden sayılmakla birlikte, bu sürelerin azami adaylık süresini aşması ya da adaylık eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için gerekli sürenin kalmaması halinde, aday memurun görevine dönmesini müteakip mümkün olan en kısa sürede ve eğitimler için gerekli asgari süreler esas alınarak adaylık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği,

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54’üncü maddesinde, aday memurların adaylık süresi içinde başka kurumlara naklinin yapılamayacağı hükmü getirilmiş olmakla birlikte, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” çerçevesinde aday memurların başka ‘kurumlara naklen atanabilmeleri mümkün olabilmektedir. Bu şekilde farklı bir unvanlı kadroya naklen atanmış bulunan aday memurların, önceki kurumlarında adaylık eğitimlerini almamış ya da tamamlamamış olmaları halinde, yukarıda yer verilen hususular esas alınarak yeni kurumlarında adaylık eğitimlerinin tamamına tabi tutulmaları gerektiği; aynı unvanlı kadroya naklen atanmış bulunan aday memurlardan temel ve hazırlayıcı eğitimlerini önceki kurumlarında tamamlamış olanların, yeni kurumlarında yalnızca staja tabi tutulmalarının mümkün bulunduğu

mütalaa edilmektedir.

Sonuç olarak, aday memurların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutularak başarılı olmaksızın, göreve başlamalarının üzerinden iki takvim yılının geçmiş olması gerekçesiyle asli memurluğa atanmalarının mümkün bulunmadığı; adaylık süresi ve adaylık eğitimlerine ilişkin olarak yukarıda yer alan hususların dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.