399 SÖZLEŞMELİ GEÇEN SÜRELERİN ADAY MEMURLUĞA VE ASLİ MEMURLUĞA ETKİLERİ

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

Özet: Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünde 28/12/2001-16/07/2010 tarihleri arasında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi memur olarak görev yapan .. .in KPSS 2010/1 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defa Atanacaklar İçin Yerleştirme Sonucuna istinaden Kurulunuza 6. dereceden bilgisayar işletmeni kadrosuna atamasının yapılarak 19/07/2010 tarihinde göreve başladığından bahisle, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uyarınca adaylık süresine tabi tutulup tutulamayacağı ile eski Kurumundaki hizmet süresinin kazanılmış hak ve emekli müktesep aylık derecesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (03/01/2011-24537)

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevlerinin; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürüleceği ve bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş ve sözleşmeli personel ise, genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, mezkur KHK’nın 5 inci maddesinde (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği hükme bağlanmış olup, memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin ne şekilde memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği hususu da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) bendinde düzenlenmiştir.

Diğer taraftan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Adaylığa kabul edilme” başlıklı 54 üncü maddesinde ise “Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”denilmektedir

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ilgilinin (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroda görev yapmamış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi hizmetlerinin sözleşmeli statüde geçmiş olması sebebiyle bu hizmetlerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi mümkün olmamakla birlikte emeklilik keseneğine esas aylık bakımından değerlendirilebilmesinin mümkün bulunduğu, sözleşmeli statüde istihdam edilenlerden başlangıçtaki deneme süresi sonunda başarılı görülenlerle yıllık sözleşme yapılmaya başlanmasının 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde öngörülen adaylıkla ilgili olmadığı dikkate alındığında, Kurulunuzda bilgisayar işletmeni unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin mezkur Kanuna istinaden adaylık hükümlerine tabi olacağı mütalaa edilmektedir.