DAHA ÖNCE 2 YIL MUVAZZAF SUBAYLIK YAPMIŞ KİŞİNİN MEMURİYET ADAYLIĞI

Aktif . Yayınlanma Aday Memur

ÖZET: Daha önce  926 sayılı Kanuna tabi olarak 2 yıl süre ile görev yapmış olanların aday memur olarak değerlendirilemeyeceği ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin mümkün bulunduğu hk.     (01.05.003) 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi muvazzaf subay olarak 1998-2000 yılları arasında görev yaptıktan sonra istifa eden ve halen .... .... Bakanlığında İngilizce Öğretmeni olarak çalışan .... ....’ın .... Kuvvetleri Komutanlığı emrinde bir göreve naklen atanma talep ettiği, .... Bakanlığınca aday memur statüsünde olduğu gerekçesiyle adaylığının kalkmasını müteakip naklinin yapılacağından bahisle, ilgilinin naklen atanması hususunda tereddüte düşüldüğünü belirttiğiniz ilgi yazı incelenmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; “Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü, aynı Kanunun 92 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleriyle görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi Kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.  

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, daha önce 926 sayılı Kanuna tabi olarak 2 yıl süre ile görev yapmış olması halinde ilgilinin aday memur olarak değerlendirilemeyeceği düşünüldüğünden, adı geçenin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinde bu hususun gözönünde bulundurulması gerektiği mütalaa edilmektedir.