logo yeni

calisanlar2 copy

ASKERE GİDEN 4/B PERSONELİNİN İZNİ VE GERİ DÖNÜŞÜ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi hükmüne göre sözleşmeli statüde çalışan personele aynı Kanunun 108 inci maddesindeki aylıksız izne ilişkin hükmün uygulanıp uygulanamayacağı ile sözleşmeli personelin askerlik sonrası göreve başlatılıp başlatılamayacağına ilişkin 28/11/2007-19774

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi hükmüne göre sözleşmeli statüde çalışan personele aynı Kanunun 108 inci maddesindeki aylıksız izne ilişkin hükmün uygulanıp uygulanamayacağı ile sözleşmeli personelin askerlik sonrası göreve başlatılıp başlatılamayacağı hususlarındaki ilgi yazı incelenmiştir.

657 sayılı Kanunun değişik 4/B maddesinde; mezkur Kanuna tabi kamu idarelerinde ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin zorunlu hallerde sözleşmeli statüde istihdam edilebilecekleri hükme bağlanmış olup, aynı Kanunun 108 inci maddesinde ise memur statüsündeki personelin hangi hallerde aylıksız izin hakkından yararlanabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bahsi geçen Kanunun değişik 4/B maddesine göre istihdam edilen personele de uygulanan ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesinde ise sözleşmeli personelin izin hakları düzenlemiş olup, bu izin hakları içerisinde askerlik sonrası göreve dönüşe imkan sağlayan herhangi bir düzenleme ise bulunmamaktadır. Mezkur Esasların Sınav Şartı başlıklı Ek 2 nci maddesinde ise, “Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için  boş  bulunan  sözleşmeli  personel  pozisyonunun  beş  katına kadar aday arasından

ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.

Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.” hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesindeki aylıksız izne ilişkin hükümlerin sözleşmeli statüde çalışan personele uygulanamayacağı,  askerlik  sonrası  tekrar  göreve başlatılacak personelin ise askerlik öncesi  istihdam edildiği unvanlı münhal sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilebilmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.