4/C GEÇİCİ PERSONELİN SENDİKA YÖNETİM KURULUNA SEÇİLMESİ DURUMUNDA AYLIKSIZ İZNİ

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

ÖZET:  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C bendi uyarınca geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun 18 inci maddesi hükümlerine göre konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu üyeliklerine seçilmeleri halinde aylıksız izin hakkından yararlanıp yararlanamayacağına dair. 23/07/2012-12638 

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kamu görevlisi; bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri şeklinde tanımlanmış, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise; “Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar. Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar. (Ek cümle: 4/4/2012-6289/13 md.) Sendika yönetim kurulu üyelerinin, bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları sendikanın şube kurulması için öngörülen üye sayısına ulaşması, konfederasyon yönetim kurulu üyelerinin bu fıkrada belirtilen haklardan yararlanabilmesi için ise konfederasyona bağlı sendikaların toplam üye sayısının genel kurullarını delegelerle yapabilecek sendika üye sayısına ulaşması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim kurulu üyeliklerine seçilen ve 4688 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyan 4/C’li geçici personelin aylıksız izin hakkından yararlanabileceği mütalaa edilmektedir.