MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI ALMIŞ 4/C PERSONELİN ATANMASI

Aktif . Yayınlanma 4B-4C Personel

Özet: 657 sayılı Kanunu 4/C maddesi gereği ataması yapılan personelin mahkemeden tüm yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair karar alması sonucu atamasının yapılıp yapılamayacağı hk. 

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi gereği ataması yapılan personelin sabıka kaydının ve sürekli olarak kamu hizmetlerinden yasaklanması kararının olması nedeniyle göreve başlatılmadığını, bunun üzerine ilgilinin mahkemeden tüm yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair karar aldığını belirterek atamasının yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde; “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A) Genel şartlar:
1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak….” hükmü ve 31/12/2010 tarihli ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar”ın “başvuruda aranacak şartlar” başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde “657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.” hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, 01/06/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/05/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun, 06/12/2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle eklenen “Yasaklanmış hakların geri verilmesi” başlıklı 13/A maddesinde ise; “(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilir. Bunun için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı kalmak kaydıyla,
a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması,
b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması,
gerekir.