logo yeni

PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

bilgisayarisletmeniTürk Patent Enstitüsü, uzmanlık gerektiren asli işleri yürürtmek üzere "Patent Uzmanı" ve "Marka Uzmanı" olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Patent Uzman Yardımcısı ve Marka Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Patent ve Marka Uzmanlığı

Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak, ülke içinde serbest rekabet ortamını  oluşturmak ve araştırma geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere, çeşitli kanunlarla düzenlenmiş olan patent ve markalar ile sınaî mülkiyet haklarının tesisi, bu konudaki korumanın sağlanması ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonun kamunun istifadesine sunulabilmesi amacıyla kurulan Türk Patent Enstitüsü’nde uzmanlık gerektiren asli işlerini görmek üzere Marka ve Patent Uzmanı istihdam edilmektedir.

Ücretleri

Patent Uzman Yardımcıları ile Marka Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, kadro unvanları için belirlenmiş olan “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak hesaplanmaktadır.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışa) ve çocuksuz bir “Patent Uzman Yardımcısı” veya “Marka Uzman Yardımcısı”, 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde göreve başladığında aylık 3.778 TL net ücret alabilecek.

1 inci derece Uzman kadrosunda bulunacaklar hakkında; 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi uygulanmaktadır.

Uzman yardımcılığına atanma

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlar, kendilerinden istenecek belgelerle birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, patent veya marka uzman yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Adaylık

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temel, hazırlayıcı ve staj eğitimine tabi tutulurlar.

Tez hazırlama

Uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hariç olmak üzere, uzman yardımcılığı görevinde iki yıllık süreyi tamamlamasından itibaren tez hazırlama çalışmalarına başlar.

Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tez tamamlanır.  Uzman yardımcısına verimli bir tez çalışması yapmasını teminen bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmez.

Süresi içinde tezlerini sunmayanlara, altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.  Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcısı, tezini sözlü olarak tez jürisi önünde savunur. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezi kabul edilen ve en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, Enstitü tarafından yazılı şekilde yapılır. Patent uzmanlığı ve marka uzmanlığı için ayrı ayrı olmak kaydıyla Enstitünün görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test uygulanır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonunca hazırlanır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Patent ve marka uzmanı olarak atanabilmek için;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) KPDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye Uzman yardımcılığı dönemi içinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olunması

şarttır.

Yeniden atama

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Enstitüdeki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

Uzman yardımcılarının eğitimi

Uzman yardımcıları, adaylık eğitimi dışında, patent ve marka uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla istihdam edildikleri ana hizmet birimlerince hazırlanacak özel bir çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde eğitilirler.

Bu eğitimler;

-Yerine getirilen görev ile ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesi,

- Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılması,

- Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılması,

- Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi,

-Enstitünün çalışma alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılması

gibi hususları içerir.

Uzman yardımcısının görev ve yetkileri

Uzman yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa, uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Enstitü Başkanlığı veya uzmanlar tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, ön hazırlıkları yapmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

c) Görevleri ile ilgili bilgilerin geliştirilmesinde yararlı olacağı belirtilen yayınları takip ederek, bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan raporu amirine sunmakla,

ç) Enstitü uzmanları ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılara katılmakla,

d) Görevlendirildikleri birimin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları sorunlara ilişkin toplantılara katılarak görüşlerini açıklamakla,

e) Amirleri tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.